Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy kursy.dominiksliwinski.pl, dostępny pod adresem
internetowym https://kursy.dominiksliwinski.pl/, prowadzony jest przez
INTERNET MASTER LTD  z siedzibą w Office 184b, 182-184 High Street North, London, United Kingdom, E6 2JA
wpisanego do Rejestru o numerze 11081303.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do
Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu
internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na
odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,
której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.

2. Sprzedawca – INTERNET MASTER LTD z siedzibą w
Wielka Brytanii przy ul. Office 184b, 182-184 High Street North, London, United Kingdom, E6 2JA
wpisanego do Rejestru o numerze 11081303.

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
internetowym https://kursy.dominiksliwinski.pl/

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez
jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub
większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy
włącznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu
lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez
Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie
Konta.

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający
złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez
Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych
Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę
Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie
usług i umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: INTERNET MASTER LTD, Office 184b, 182-184 High Street North, London, E6 2JA, United Kingdom

2. Kontakt mailowy znajdziesz na dominiksliwinski.pl/kontakt

3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu, który jest w niniejszym paragrafie oraz poprzez kontakt mailowy.

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,

§ 5 Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację. Zamówienia bez zakładania Konta jest możliwe, jeśli nie jest to produkt, który tego wymaga.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych.

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe jeżeli jest to produkt fizyczny w przypadku produktów wirtualnych brak kosztów dostawy), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie
płatności za okres rozliczeniowy.

6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu lub ofercie.

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie emaila.
2. Założenie Konta i posiadanie konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie emaila i hasła.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do
koszyka” (lub równoznaczny);
3. zalogować się lub gdy nie posiadasz konta i złożysz zamówienie na maila otrzymasz hasło do Twojego nowego konta byś mógł mieć dostęp do Panelu;
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji (jeśli produkt to umożliwia) – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, adresu (w przypadku produktu fizycznego) i adresu email, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” lub podobny znajdujący sie na stornie zamówienia,
6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa (w przypadku produktu fizyczniego),
b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa (w przypadku produktu fizyczniego),
c. Wysyłka elektroniczna / elektroniczny dostęp do materiałów

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatności elektroniczne
b. Płatność kartą płatniczą

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności
znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w
Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a
Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki (w przypadku produktów fizycznych), Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5.  W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy (w przypadku produktów fizycznych), terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego
Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

7. Dokonując zakupu, akceptujesz zobowiązanie klauzuli poufności do zachowania w tajemnicy wszelkich udostępnionych informacji i materiałów. Obejmuje to również informacje przygotowane lub wytworzone przez Ciebie podczas lub w wyniku uczestnictwa w kursach. Zgadzasz się, że będziesz wykorzystywać te informacje tylko dla swoich prywatnych celów i nie ujawnisz ich osobom trzecim, M.in.

 1. Nie będziesz rozpowszechniać kopii informacji związanych z zakupionymi kursami, w formie pisemnej lub elektronicznej.
 2. Nie możesz kopiować ani rozpowszechniać (odpłatnie lub nieodpłatnie) zakupionych produktów, w szczególności kursów. Oznacza to zakaz tworzenia produktów lub kursów przypominających zakupione.
 3. W przypadku wykrycia kopiowania, sprzedający ma prawo zablokować dostęp do produktu.
 4. Zobowiązanie do zachowania poufności ma charakter bezterminowy.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy, zwroty

 1. Jeśli jesteś konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, masz prawo odstąpić od umowy o świadczenie usługi w ciągu 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny. Jednak nie możesz odstąpić od umowy, jeśli przed upływem tego terminu rozpoczęliśmy dostarczanie treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym (chyba że podczas oferty produktu powiedziano inaczej)
 2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy Użytkownik, wykonuje poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej po przez kontakt mailowy dominiksliwinski.pl/kontakt
 3. Jeśli skutecznie odstąpisz od umowy, zwrócimy Ci wpłaconą kwotę w ciągu 14 dni od otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na tą samą formę płatności, którą zostało opłacone zamówienie.

§ 11 Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona tą samą drogą, którą otrzymaliśmy zgłoszenie reklamacyjne, pod adres podany w zgłoszeniu. Jeśli będzie to email i odpowiedź Sprzedawcy trafi do spamu Klienta, sprzedawca nie bierze za to odpowiedzialności.

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnej reklamacji, chyba że obowiązujące przepisy przewidują dłuższy termin.


7. W przypadku produktu fizycznego towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres
podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona specjalna gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie lub w przedstawionej ofercie produktu w jakimkolwiek innym miejscu.

§ 12 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Biorąc udział w szkoleniach, zgadzasz się na trwałe rejestrowanie Twojego wizerunku, opinii i głosu. W tym opinii z grup z Facebooka i innych social mediów, gdzie gromadzą się klienci. Wyrażasz zgodę na późniejszą publikację tych nagrań i zdjęć oraz wykorzystanie Twojego imienia, wizerunku i głosu. Rozumiesz, że nie będziesz zgłaszać żadnych roszczeń, związanych z tym wobec organizatora.

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W przypadku ewentualnych sporów wynikłych ze sprzedaży towarów, Sprzedający wyraża zgodę na podjęcie mediacji w celu polubownego rozwiązania konfliktu. Szczegóły mediacji zostaną ustalone indywidualnie przez strony sporu.
 2. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń. Może między innymi:
 • Zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
 • Złożyć wniosek o mediację do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
 • Zwrócić się o pomoc do (miejskiego) rzecznika konsumentów lub stowarzyszenia konsumenckiego.

3. Bardziej szczegółowe informacje Kupujący może znaleźć na: https://polubownie.uokik.gov.p

4. Kupujący może też skorzystać z platformy internetowej ODR w celu pozasądowego rozwiązania sporu, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim lub/i angielskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy.

5. Jeśli użytkownik naruszy zasady i standardy przyjęte w naszej społeczności, zastrzegamy sobie prawo do czasowego zablokowania jego dostępu do materiałów kursowych lub całkowitego usunięcia konta użytkownika. Ma to na celu ochronę pozostałych uczestników społeczności przed szkodliwymi działaniami innych osób.

Regulamin obowiązuje od: 25 Luty 2023r.